Työsopimuksen irtisanominen

Työntekijän irtisanoutuessa

Työntekijä voi koska tahansa päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomalla. Sen sijaan määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voida irtisanoa kesken sopimuskauden, vaan määräaikainen työsuhde loppuu sovitun määräajan päättyessä tai sovitun työn päättyessä.

Työntekijä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ilmoittamalla siitä työnantajalle joko suullisesti tai kirjallisesti. Irtisanomisilmoituksen antamisesta alkaa juosta irtisanomisaika, jonka kesto määräytyy työsopimuslain ja sovellettavan työehtosopimuksen perusteella. Pääsääntöisesti irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta ja 1 kuukauden, jos työsuhteen kesto irtisanomishetkellä on ollut yli 5 vuotta.

Työnantajan irtisanoessa työntekijä henkilöperusteella

Työnantajan oikeutta irtisanoa toistaiseksi voimassaoleva työsuhde on rajoitettu työsopimuslailla. Irtisanominen on mahdollista vain laissa säädetyillä perusteilla. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta tai painavasta syystä. Työntekijään henkilönä liittyvä irtisanomisperuste edellyttää työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai työntekoedellytysten olennaista muuttumista. Lain mukaan tällaisena ei voida pitää esimerkiksi työntekijän sairautta tai vammaa, osallistumista ammattiyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen, työntekijän poliittisia mielipiteitä tai uskonnollista vakaumusta eikä turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin (esim. palkkasaatavan vaatiminen oikeusteitse).

Jotta työnantaja voi vedota työntekijän henkilöön liittyvään irtisanomisperusteeseen, tulee työnantajan pääsääntöisesti antaa työntekijälle varoitus ja siten mahdollisuus korjata moitittavaksi katsottu toiminta tai menettely. Aiemmin annettu varoitus ei kuitenkaan oikeuta automaattisesti irtisanomaan työsopimusta, vaikka työntekijä syyllistyisi työsopimuksesta johtuvien velvoitteidensa vastaiseen toimintaan, vaan aiemmalla varoituksella ja myöhemmällä moitittavalla toiminnalla on oltava sekä ajallinen että asiallinen yhteys. Irtisanomisperusteen täyttymistä arvioidaankin aina tapauskohtaisesti.

Työnantajan on vedottava irtisanomisperusteeseen kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan tiedon perusteesta. Viivyttely asian suhteen voi johtaa siihen, ettei perusteeseen voida enää vedota tehokkaasti. Kohtuullista aikaa arvioidaan tapauskohtaisesti. Ennen irtisanomista työnantajan on myös annettava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi.

Työnantajan irtisanoessa noudatetaan eripituisia irtisanomisaikoja, kuin työntekijän irtisanoessa työsopimuksen. Irtisanomisajan pituus riippuu paitsi työsuhteen kestosta, myös sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Työsopimuksen irtisanominen tarjolla olevan työn vähentyessä

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen myös tarjolla olevan työn vähentyessä olennaisesti ja pysyvästi eli ns. kollektiiviperusteella. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos työnantaja on palkannut samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin uuden henkilön ennen irtisanomista tai sen jälkeen ilman, että toimintaedellytyksissä on tapahtunut muutosta. Irtisanomisoikeutta ei myöskään ole, jos töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut tosiasiallista työn vähentymistä.

Kollektiiviperusteinen irtisanominen edellyttää pääsääntöisesti asian käsittelemistä yhteistoimintaneuvotteluissa (yt-neuvottelu) ennen kuin päätöksiä tehdään. Yt-menettelyn osalta on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen jo prosessin alkuvaiheissa.

Käänny ajoissa lakimiehen puoleen - se kannattaa

Työsopimuksen irtisanomisessa on yleensä merkittävät intressit vastakkain. Työsuhteen perusteeton päättäminen eli laiton irtisanominen voi johtaa jopa 36 kuukauden palkkaa vastaavaan määrän suuruiseen vahingonkorvaukseen sekä kalliiseen oikeusprosessiin. On sekä työnantajan että työntekijän edun mukaista kääntyä asiantuntijan puoleen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Autamme teitä muun muassa konfliktitilanteiden ratkaisussa, varoituksiin liittyvissä kysymyksissä ja varoitusprosessissa, irtisanomisprosessissa sekä mahdollisessa riitaprosessissa tuomioistuimessa.